Публічна оферта

Інтернет-магазин «Mayster Shop», зареєстрований відповідно до законодавства України, ім’ям та від імені якого діє ФОП Мартиненко Роман Миколайович, що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію, ідентифікаційний код платника податків  – 2740108955, запрошує будь-яку фізичну або юридичну особу (далі – Клієнт) укласти договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом через Інтернет-магазин.

1. Визначення термінів та понять

1.1. У цьому Договорі, якщо контекст не вимагає іншого, наступні терміни та поняття мають наступне значення:

Магазин – Інтернет-магазин «Mayster Shop».

Товар – товар, що реалізується Магазином відповідно до умов цього Договору.

Ціна – вартість Товару, яка визначається відповідно до умов цього Договору.

Замовлення – заявка Клієнта на купівлю Товару через Інтернет-магазин.

Клієнт – фізична або юридична особа, яка прийняла умови цього Договору і здійснює купівлю Товару в Інтернет-магазині.

Договір – договір купівлі-продажу Товару між Магазином і Клієнтом.

2. Загальні положення

2.1. Заповнення форми Замовлення на сайті Магазину означає безумовне прийняття Клієнтом умов цього Договору в тому обсязі, в якому вони стосуються купівлі-продажу Товару, який є предметом Замовлення.

2.2. Відповідно до цього Договору Магазин зобов’язується передати Клієнту Товар за умови сплати його вартості, а Клієнт зобов’язується оплатити Ціну за придбаний Товар та прийняти його від Магазину відповідно до умов цього Договору.

2.3. У разі виникнення будь-яких спорів чи розбіжностей, що виникли або пов’язані з виконанням цього Договору, сторони будуть намагатися вирішити їх шляхом переговорів. Якщо спір не вдасться вирішити шляхом переговорів, він може бути переданий на розгляд суду відповідно до законодавства України.

2.4. Магазин має право вносити зміни до цього Договору, які набирають чинності з моменту їх публікації на сайті Магазину.

3. Предмет договору

3.1. Предметом цього Договору є купівля-продаж Товару через Інтернет-магазин.

3.2. Клієнт зобов’язується здійснити оплату Товару відповідно до умов, вказаних на сайті Магазину.

3.3. Магазин зобов’язується передати Клієнту Товар відповідно до умов, вказаних на сайті Магазину.

4. Умови купівлі-продажу

4.1. Ціни на Товар, що реалізується Магазином, вказуються на сайті Магазину та можуть бути змінені Магазином в односторонньому порядку.

4.2. Магазин забезпечує збереження конфіденційності персональних даних Клієнтів.

4.3. Оплата Товару здійснюється Клієнтом на підставі виданого Магазином рахунку.

4.4. Товар передається Клієнту згідно з умовами доставки, вказаними на сайті Магазину.

5. Відповідальність сторін

5.1. Магазин не несе відповідальності за будь-які наслідки, що виникли у зв’язку з використанням Клієнтом Товару, придбаного в Магазині.

5.2. Клієнт несе відповідальність за правильність вказаної інформації при оформленні замовлення, а також за своєчасну оплату Товару.

5.3. У разі порушення Клієнтом умов цього Договору, Магазин має право скасувати замовлення Клієнта без повідомлення.

5.4. Сторони не несуть відповідальності за невиконання своїх зобов’язань, якщо це сталося в результаті непереборної сили, тобто подій непереборного характеру, які сталися після укладення цього Договору та на які сторони не мали впливу.

6. Заключні положення

6.1. Цей Договір є публічною офертою згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України та діє на необмежений термін.

6.2. Будь-які зміни до цього Договору відображаються на сайті Магазину та набирають чинності з моменту їх публікації.

6.3. Сторони домовилися про те, що будь-які спори або розбіжності, що виникли або пов’язані з виконанням цього Договору, будуть вирішуватися шляхом переговорів, а в разі неможливості досягнення домовленості – відповідно до законодавства України.

6.4. Цей Договір регулюється законодавством України.

6.5. Сторони погоджують, що будь-яка кореспонденція, пов’язана з виконанням цього Договору, може здійснюватися шляхом електронної пошти, вказаної на сайті Магазину або на сайті Клієнта, якщо такий є.

6.6. У разі недійсності або незаконності будь-якої з умов цього Договору, інші умови залишаються чинними та ефективними.

6.7. У випадку, якщо будь-яка з умов цього Договору буде визнана недійсною, це не призводить до недійсності усієї угоди.

6.8. Клієнт заявляє, що ознайомився з умовами цього Договору та приймає їх у повному обсязі без будь-яких винятків та обмежень.

Підписи Сторін:

Клієнт                                                                                                                          Магазин

Дата: ________________________ (дата укладення Договору)